PBKKE kozhasznusagi bejegyzo hatarozat 2011eredeti